od 1933 r.

Stowarzyszenie
Elektryków
Polskich


Biuro Badawcze ds. Jakości

ul. M. Pożaryskiego 28
04-703 Warszawa

Badania

Nowości

Protokół z postępowania 02/2017

W zakładce Aktualności zamieszczono Protokół z ...

więcej >>

Protokół z postępowania 01/2017

W zakładce Aktualności zamieszczono Protokół z ...

więcej >>

Zapytanie ofertowe - 02-2017

  Postępowanie nr: 02/2017 Warszawa, dn.10 ...

więcej >>

Laboratorium Badawcze

BBJ jako Laboratorium Badawcze prowadzi działalność zgodną z wymaganiami krajowego systemu oceny zgodności oraz międzynarodowych porozumień, których Laboratorium jest sygnatariuszem.

Od 1995 r. Laboratorium Badawcze BBJ legitymuje się certyfikatem akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 044. Atutem Laboratorium jest całkowita niezależność  od wpływów wewnętrznych i zewnętrznych, które mogłyby oddziaływać  w niekorzystny sposób na jego bezstronność, terminowość i rzetelność świadczonych usług. Zakres akredytacji Laboratorium obejmuje wiele kategorii wyrobów elektrycznych. Laboratorium wykonuje także na życzenie Klientów wiele badań spoza aktualnego zakresu akredytacji.

Raporty z badań laboratoryjnych wykonywanych w oparciu o wymagania norm europejskich, bądź norm IEC, są podstawowymi elementami dokumentacji niezbędnej do wystawienia przez dostawcę wyrobów elektrycznych deklaracji CE, stanowią także podstawę do wystawienia certyfikatów zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Na życzenie Klientów raporty z badań mogą być wystawiane zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Dwustronne porozumienia zawarte z wieloma jednostkami zagranicznymi o uznawaniu raportów z badań w procesach certyfikacji, pozwalają naszym Klientom na uniknięcie kosztownych badań w laboratoriach zagranicznych przy ubieganiu się o certyfikaty zagraniczne lub certyfikaty organizacji międzynarodowych, w których BBJ bezpośrednio nie uczestniczy. W skład Laboratorium Badawczego BBJ wchodzą:

  • Zakład Sprzętu Elektroinstalacyjnego, Elektronicznego i Oświetleniowego;
  • Zakład Aparatów Niskiego Napięcia;
  • Zakład Kabli i Przewodów.

Laboratorium Badawcze BBJ wykonuje badania w zakresie:

  • bezpieczeństwa użytkowania;
  • efektywności energetycznej;
  • parametrów funkcjonalnych.

Personel Laboratorium Badawczego BBJ stanowią doświadczeni, wysoko-wykwalifikowani inżynierowie i technicy. Służą oni pomocą Klientom BBJ w opracowaniu dokumentacji wyrobu, programu badań niezbędnego do uzyskania odpowiedniego certyfikatu i doborze właściwych dokumentów normalizacyjnych. Zapewniają także Klientom BBJ profesjonalizm, poufność wyników przeprowadzanych badań i bezstronność ich oceny.

Zasady ogólne

Badania wyrobów w Laboratorium Badawczym BBJ przeprowadzane są po złożeniu przez Klienta zamówienia na formularzu Wniosku i zaakceptowaniu przez niego warunków realizacji zlecenia na formularzu Potwierdzenia Przyjęcia Zlecenia wysyłanym przez BBJ.

Formularz Wniosku zgłoszeniowego dostępny jest bezpłatnie w siedzibie BBJ lub może zostać pobrany w zakładce Pliki do pobrania. W szczególnych przypadkach może zostać również przekazany do BBJ w innej, uzgodnionej formie.

Na formularzu Wniosku Klient określa także formę przekazania wyników badań (informacja lub raport). Za sporządzenie raportu z badań pobierane są dodatkowe opłaty, zgodnie z obowiązującym cennikiem BBJ.

We Wniosku Klient określa m.in. metodę badawczą jaka ma być zastosowana w odniesieniu do określonego wyrobu, podając np. odpowiedni dokument normatywny lub cel badań. Jeżeli proponowana przez Klienta metoda uznana zostaje przez BBJ za niewłaściwą lub przestarzałą, albo niestosowną dla osiągnięcia określonego celu, BBJ zastrzega sobie prawo zaproponowania Klientowi odpowiedniejszej metody badań. Jeżeli Klient nie wskaże metody badawczej, jej wyboru dokonuje BBJ informując Klienta o wybranej metodzie.

W przypadku badań, dla przeprowadzenia których konieczne jest stosowanie metod nieznormalizowanych, jednoznaczne ustalenia dotyczące wymagań Klienta oraz celu badania są przedmiotem odrębnych uzgodnień. Wszystkie badania, o ile nie uzgodniono inaczej, realizowane są zgodnie z zasadami systemu zarządzania jakością wg PN-EN ISO/IEC 17025.

Badania dla potrzeb certyfikacji

Badania dla potrzeb certyfikacji wykonuje Laboratorium Badawcze BBJ lub laboratoria, z którymi BBJ zawarło stosowną umowę, w tym laboratoria fabryczne. Jako podstawa badań w określonych programach certyfikacji stosowane są właściwe dla tych programów dokumenty normatywne.

W przypadku badań przeprowadzanych dla potrzeb certyfikacji zawsze sporządzany jest raport z badań, którego koszty opracowania ponosi Klient.

Szczegółowe informacje dotyczące podstawy badań wyrobów dla potrzeb realizowanych w BBJ programów certyfikacji podane są w załącznikach I÷VIII do dokumentu DC 101 (Informator - Ogólne zasady realizacji usług oraz warunki badań i certyfikacji) dostępnego w zakładce Pliki do pobrania.

Mapa strony | Webmaster